HÌNH ẢNH MỚI NHẤT


Xem chi tiết trong mục
Thư viện ảnh hoạt động
Góc thư giãn
 
Những biển số xe 'độc' nhất Việt Nam

 Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.

 

 


Chuyên mục: Tiểu học  
Ngày đưa tin: 28/10/2010    

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ CÔNG NHẬN VÀ KHEN THƯỞNG (Năm học 2009 - 2010)

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ
CÔNG NHẬN VÀ KHEN THƯỞNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6822/QĐ-CT-UBND ngày 01/9/2010 
của Chủ tịch UBND TP Nha Trang)
I. Tập thể trường Lao động tiên tiến và Tổ Lao động tiên tiến :
1. Trường Lao động tiên tiến: 31 trường.

 

1 . Trường Tiểu học Vĩnh Lương 1
2 . Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1
3 . Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1
4 . Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2
5 . Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1
6 . Trường Tiểu học Vĩnh Thọ
7 . Trường Tiểu học Vạn Thắng
8 . Trường Tiểu học Vạn Thạnh
9 . Trường Tiểu học Phương Sài
10 . Trường Tiểu học Phương Sơn
11 . Trường Tiểu học Xương Huân 1
12 . Trường Tiểu học Lộc Thọ
13 . Trường Tiểu học Tân Lập 1
14 . Trường Tiểu học Tân Lập 2
15 . Trường Tiểu học Phước Tân 2
16 . Trường Tiểu học Phước Tiến
17 . Trường Tiểu học Phước Hòa 2
18
Trường Tiểu học Phước Hải 1
19 . Trường Tiểu học Phước Hải 3
20 . Trường Tiểu học Phước Long1
21 . Trường Tiểu học Phước Long 2
22 . Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1
23 . Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2
24 . Trường Tiểu học Vĩnh Trường
25 . Trường Tiểu học Phước Thịnh
26 . Trường Tiểu học Ngọc Hiệp
27 . Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc
28 . Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh
29 . Trường Tiểu học Vĩnh Trung
30 . Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp
31 . Trường Tiểu học Phước Đồng
2. Tổ Lao động Tiên tiến: 63 tổ

 

1 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Vĩnh Lương 1
2 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Vĩnh Lương 1
3 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Vĩnh Hòa 1
4 . Tổ giáo viên 2_3 Trường  Tiểu học Vĩnh Hòa 1
5 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Vĩnh Hòa 1
6 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Vĩnh Hải 1
7 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Vĩnh Hải 2
8 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Vĩnh Hải 2
9 . Tổ giáo viên 2_3 Trường  Tiểu học Vĩnh Phước 1
10 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Vĩnh Phước 2
11 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Vĩnh Thọ
12 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Vạn Thắng
13 . Tổ giáo viên 2_3 Trường  Tiểu học Vạn Thắng
14 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Vạn Thạnh
15 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Vạn Thạnh
16 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Phương Sài
17 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Phương Sài
18 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Phương Sơn
19 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Phương Sơn
20 . Tổ giáo viên 2_3 Trường  Tiểu học Xương Huân 1
21 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Lộc Thọ
22 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Lộc Thọ
23 . Tổ giáo viên 2_3 Trường  Tiểu học Lộc Thọ
24 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Tân Lập 1
25 . Tổ giáo viên 2_3 Trường  Tiểu học Tân Lập 1
26 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Tân Lập 1
27 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Tân Lập 2
28 . Tổ giáo viên 2_3 Trường  Tiểu học Tân Lập 2
29 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Tân Lập 2
30 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Phước Tân 1
31 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Phước Tân 2
32 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Phước Tiến
33 . Tổ giáo viên 2_3 Trường  Tiểu học Phước Tiến
34 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Phước Tiến
35 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Phước Hòa 1
36 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Phước Hòa 2
37 . Tổ giáo viên 2_3 Trường  Tiểu học Phước Hòa 2
38 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Phước Hải 1
39 . Tổ giáo viên 2_3 Trường  Tiểu học Phước Hải 1
40 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Phước Hải 1
41 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Phước Hải 3
42 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Phước Long1
43 . Tổ giáo viên 2_3 Trường  Tiểu học Phước Long1
44 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Phước Long1
45 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Phước Long 2
46 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Vĩnh Nguyên 1
47 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Vĩnh Nguyên 1
48 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Vĩnh Nguyên 2
49 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Vĩnh Nguyên 2
50 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Vĩnh Trường
51 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Phước Thịnh
52 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Ngọc Hiệp
53 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Ngọc Hiệp
54 . Tổ giáo viên 2_3 Trường  Tiểu học Vĩnh Ngọc
55 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Vĩnh Thạnh
56 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Vĩnh Thạnh
57 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Vĩnh Trung
58 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Vĩnh Trung
59 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Vĩnh Hiệp
60 . Tổ giáo viên 2_3 Trường  Tiểu học Vĩnh Hiệp
61 . Tổ giáo viên 4_5 Trường  Tiểu học Vĩnh Phương 1
62 . Tổ giáo viên 1 Trường  Tiểu học Phước Đồng
63 . Tổ giáo viên 2_3 Trường  Tiểu học Phước Đồng
II. Chiến sĩ thi đua cơ sở : 39 người.

 

1 . Ông Lê Công Châu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Lương 1
2 . Ông Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1
3 . Bà Trương Thị Tâm - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1
4 . Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2
5 . Bà Trần Nguyễn Nhi - Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1
6 . Bà Phạm Phú Lộc Uyển - Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phước 2
7 . Ông Huỳnh Chín - Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Thọ
8 . Bà Nguyễn Thị Ngọc Lanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Thắng
9 . Ông Bùi Hùng Dũng - Giáo viên Trường Tiểu học Vạn Thắng
10 . Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên - Giáo viên Trường Tiểu học Vạn Thạnh
11 . Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Sài
12 . Ông Huỳnh Thâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Sơn
13 . Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Giáo viên Trường Tiểu học Phương Sơn
14 . Bà Hồ Thị Thùy Nhung - Giáo viên Trường Tiểu học Lộc Thọ
15 . Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Giáo viên Trường Tiểu học Lộc Thọ
16 . Bà Hồ Thị Thùy Mai - Giáo viên Trường Tiểu học Lộc Thọ
17 . Bà Trần Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lập 1
18 . Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Giáo viên Trường Tiểu học Tân Lập 2
19 . Bà Đào Thị Mỹ Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Tân 2
20 . Ông Trương Minh Học - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Tiến
21 . Bà Ngô Thị Hiền - Giáo viên Trường Tiểu học Phước Tiến
22 . Ông Nguyễn Văn Vinh - Giáo viên Trường Tiểu học Phước Hòa 2
23 . Bà Lê Thị Hồng Lam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Hải 1
24 . Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giáo viên Trường Tiểu học Phước Hải 1
25 . Ông Đinh Thắng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Hải 3
26 . Bà Trịnh Thị Lâm - Giáo viên Trường Tiểu học Phước Long1
27 . Bà Đỗ Thị Hải - Giáo viên Trường Tiểu học Phước Long1
28 . Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học VNguyên1
29 . Bà Vũ Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2
30 . Bà Phạm Thị Hoài Thu - Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3
31 . Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Trường
32 . Bà Huỳnh Long Thái - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Hiệp
33 . Bà Nguyễn Thị Hồng Thu - Giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Hiệp
34 . Bà Nguyễn Ngọc Thảo - Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh
35 . Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Trung
36 . Ông Lê Đức Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp
37 . Bà Tưởng Thị Duyên Trang - Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp
38 . Bà Lê Thị Thuận - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Đồng
39 . Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú - Giáo viên Trường Tiểu học Phước Tiến

Danh sách LĐTT

Tải về


Quay trở về

Các tin trước :
 
 
      
 Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và hạnh phúc trong cuộc sống
Bản quyền thuộc về Phòng GD-ĐT Nha Trang
Điện thoại: 058.3822104
Email: pgdntrang@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng
Thiết kế và quản trị: Phạm Vũ Thanh Bình
Phát triển bởi PSC