HÌNH ẢNH MỚI NHẤT


Xem chi tiết trong mục
Thư viện ảnh hoạt động
Góc thư giãn
 
Những biển số xe 'độc' nhất Việt Nam

 Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.

 

 


Chuyên mục: Hành chính - KĐCL  
Ngày đưa tin: 07/03/2011    

QĐ Thanh tra công tác nội vụ, kiểm định chất lượng, qui chế dân chủ và qui chế công khai trường TH Xương Huân 2

 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                          

   Số:  218 /QĐ-GD&ĐT-TTR                          Nha trang, ngày  07  tháng 3  năm 2011

 

 

                                                                     

QUYẾT ĐỊNH

 

Thanh tra công tác nội vụ, kiểm định chất lượng, qui chế dân chủ

 và qui chế công khai trường TH Xương Huân 2

 
 
 

 

 


TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC   ĐÀO TẠO TP NHA TRANG

 

           

     Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về “Tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục”;

            Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND thành phố Nha Trang về ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng GD-ĐT Nha Trang; 

     Căn cứ kế hoạch thanh tra năm học 2010 - 2011 của Phòng GD và ĐT Nha Trang;

     Theo đề nghị của bộ phận Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo,

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

     Điều 1. Nay tổ chức thanh tra công tác  nội vụ, kiểm định chất lượng trường học, qui chế công khai và qui chế dân chủ tại trường TH Xương Huân 2.

            Thời gian thanh tra: 01 buổi, kể từ 14 giờ 00 ngày 09/3/2011.

 

     Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau:

 

1.

Ông Trần Nguyên

Lập

Phó trưởng phòng

- Trưởng đoàn

2.

Ông Hà Văn

Thủy

Cán bộ thanh tra PGD

- Thành viên

3.

Ông Cao Đình

Trung

Cán bộ tổ chức PGD

- Thành viên

4.

Ông Nguyễn Phương

Nguyên

Chuyên viên PGD

- Thành viên

5.

Bà Phạm Thu

Hiền

Cán bộ tổ chức PGD

- Thành viên

 

     Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tổ chức thanh tra các nội dung theo Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra. Thanh tra theo các qui định đối với nội dung điều 1 của quyết định. Nhiệm vụ các thành viên do trưởng đoàn phân công.

 

     Điều 4. Các ông bà có tên ở điều 2, hiệu trưởng trường TH Xương Huân 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                         TRƯỞNG PHÒNG

-Như điều 4;

-Lưu: VT, TTR-03.                                                                             (Đã ký và đóng dấu)   

 

 

 

 

                                                                                                        Phạm Hồng Thu
Quay trở về

Các tin trước :
 
 
      
 Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và hạnh phúc trong cuộc sống
Bản quyền thuộc về Phòng GD-ĐT Nha Trang
Điện thoại: 058.3822104
Email: pgdntrang@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng
Thiết kế và quản trị: Phạm Vũ Thanh Bình
Phát triển bởi PSC