HÌNH ẢNH MỚI NHẤT


Xem chi tiết trong mục
Thư viện ảnh hoạt động
Góc thư giãn
 
Những biển số xe 'độc' nhất Việt Nam

 Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.

 

 


Chuyên mục: Bán trú  
Ngày đưa tin: 17/10/2011    

QĐ thanh tra bếp ăn bán trú trường TH Phước Long 2

 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Số: 1375/QĐ-GDĐT-TTr                             Nha trang, ngày  17  tháng 10  năm 2011

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh tra xác minh bếp ăn bán trú trường TH Phước Long 2

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP NHA TRANG

 

     

   Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về “Tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục”;

   Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND thành phố Nha Trang về ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang; 

   Căn cứ công văn 4063/UBND-VP ngày 12/10/2011 của UBND thành phố Nha Trang về việc đề nghị kiểm tra cơ sở bếp ăn bán trú trường TH Phước Long 2;

   Theo đề nghị của bộ phận Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo,

  

QUYẾT ĐỊNH:

  

Điều 1. Nay tổ chức thanh tra cơ sở bếp ăn bán trú trường TH Phước Long 2.

      Thời gian thanh tra: 01 ngày, kể từ 7 giờ 00 ngày 18/10/2011.

 

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau:

 

1.

Ông Trần Nguyên

Lập

Phó trưởng phòng

-Trưởng đoàn

2.

Ông Hà Văn

Thủy

Chuyên viên PGD

-Thành viên

3.

Ông Lê Quí

Hùng

Chuyên viên

-Thành viên

   

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tổ chức thanh tra các nội dung theo nội dung ghi ở điều 1, nhiệm vụ các thành viên do trưởng đoàn phân công.

 

Điều 4. Các bộ phận liên quan của Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng TH Phước Long 2 và các ông (bà) có tên ở điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                            TRƯỞNG PHÒNG

-Như điều 4;

-Lưu: VT, TTr-03.                                                                                                   ( Đã  ký)

 

                                                                                                                          

 

                                                                                                                      Phạm Hồng Thu
Quay trở về

Các tin trước :
 
 
      
 Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và hạnh phúc trong cuộc sống
Bản quyền thuộc về Phòng GD-ĐT Nha Trang
Điện thoại: 058.3822104
Email: pgdntrang@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng
Thiết kế và quản trị: Phạm Vũ Thanh Bình
Phát triển bởi PSC