HÌNH ẢNH MỚI NHẤT


Xem chi tiết trong mục
Thư viện ảnh hoạt động
Góc thư giãn
 
Những biển số xe 'độc' nhất Việt Nam

 Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.

 

 


Chuyên mục: THCS  
Ngày đưa tin: 21/03/2011    

QĐ Thanh tra công tác nội vụ; quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị trường THCS Lương Thế Vinh

 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                          

 

     Số: 298 /QĐ-GD&ĐT-TTR                              Nha trang, ngày 21 tháng 3  năm 2011

 

                                                                     

QUYẾT ĐỊNH

 

Thanh tra công tác nội vụ; quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị

  trường THCS Lương Thế Vinh

 

 

 


TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC   ĐÀO TẠO TP NHA TRANG

 

           

     Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về “Tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục”;

            Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND thành phố Nha Trang về ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng GD-ĐT Nha Trang; 

     Căn cứ kế hoạch thanh tra năm học 2010 - 2011 của Phòng GD và ĐT Nha Trang;

     Theo đề nghị của bộ phận Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo,

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

     Điều 1. Nay tổ chức thanh tra công tác  nội vụ; quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị trường THCS Lương Thế Vinh.

            Thời gian thanh tra: 01 ngày, kể từ 07 giờ 30 ngày 23/3/2011.

 

     Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau:

 

1.

Bà Phạm Hồng

Thu

Trưởng phòng

- Trưởng đoàn

2.

Ông Hà Văn

Thủy

Cán bộ thanh tra PGD

- Thành viên

3.

Ông Cao Đình

Trung

Cán bộ tổ chức PGD

- Thành viên

4.

Bà Phạm Thu

Hiền

Cán bộ tổ chức PGD

- Thành viên

5.

Bà Phạm Thị Thanh

Quang

Chuyên viên PGD

- Thành viên

6.

  Ng. Thị Thanh

Nga

CB/TB Phan Sào Nam

- Thành viên

7.

Bà Võ Thị Thu

Thủy

K.Toán Lương Định Của

- Thành viên

8

Ông Nguyễn Thành

Tâm

Chuyên viên PGD

- Thành viên

 

     Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tổ chức thanh tra các nội dung theo Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra. Thanh tra theo các qui định đối với nội dung điều 1 của quyết định. Nhiệm vụ các thành viên do trưởng đoàn phân công.

 

     Điều 4. Các ông bà có tên ở điều 2, hiệu trưởng trường THCS Lương Thế Vinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                       TRƯỞNG PHÒNG

-Như điều 4;

-Lưu: VT, TTR-03.                                                                                   (Đã ký và đóng dấu) 

 

                                                                                                        Phạm Hồng Thu
Quay trở về

Các tin trước :
 
 
      
 Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và hạnh phúc trong cuộc sống
Bản quyền thuộc về Phòng GD-ĐT Nha Trang
Điện thoại: 058.3822104
Email: pgdntrang@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng
Thiết kế và quản trị: Phạm Vũ Thanh Bình
Phát triển bởi PSC