HÌNH ẢNH MỚI NHẤT


Xem chi tiết trong mục
Thư viện ảnh hoạt động
Góc thư giãn
 
Những biển số xe 'độc' nhất Việt Nam

 Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.

 

 


Chuyên mục: Tiểu học  
Ngày đưa tin: 22/11/2011    

Quyết định thanh tra công tác nội vụ, quy chế dân chủ, công khai, hành chính trường TH Vĩnh Phương 2

 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số:  2098 /QĐ-GDĐT-TTr                             Nha trang, ngày  21  tháng 11  năm 2011

 
 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc thanh tra công tác Nội vụ, Qui chế dân chủ, Qui chế công khai,

công tác hành chính trường TH Vĩnh Phương 2

  

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP NHA TRANG

 

    

     Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về “Tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục”;

     Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND thành phố Nha Trang về ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng GDĐT Nha Trang; 

      Căn cứ kế hoạch thanh tra năm học 2011-2012 của Phòng GD-ĐT Nha Trang;

     Theo đề nghị của bộ phận Thanh tra Phòng Giáo dục - Đào tạo,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay tổ chức thanh tra chuyên đề công tác Nội vụ, thực hiện qui chế dân chủ, qui chế công khai, công tác quản lý hành chính

      Thời gian thanh tra: 01 ngày, kể từ 07 giờ 00 ngày 25/11/2011.

 

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau:

 

1.

Ông Trần Nguyên

Lập

Phó Trưởng Phòng

-Trưởng đoàn

2.

Ông Hà Văn

Thủy

Chuyên viên PGD

- Thành viên

3.

Ông Nguyễn Phương

Nguyên

Chuyên viên PGD

- Thành viên

4.

Bà Phạm Thu

Hiền

Chuyên viên PGD

- Thành viên

 

              Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tổ chức thanh tra các nội dung theo điều 1 của quyết định, theo hướng dẫn của Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra các hoạt động nhà trường, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

 

Điều 3.  Thanh tra của Phòng Giáo dục - Đào tạo, hiệu trưởng trường  TH Vĩnh Phương 2 và các ông (bà) có tên ở điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 
 

Nơi nhận:                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

-Như điều 3;

-Lưu: VT, TTR-03.                                                                                ( Đã ký )

           

 

 

 

                                                                                                       Phạm Hồng Thu   
Quay trở về

Các tin trước :
 
 
      
 Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và hạnh phúc trong cuộc sống
Bản quyền thuộc về Phòng GD-ĐT Nha Trang
Điện thoại: 058.3822104
Email: pgdntrang@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng
Thiết kế và quản trị: Phạm Vũ Thanh Bình
Phát triển bởi PSC