08/05/2024 14:42        

Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ.

Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-
CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

https://drive.google.com/file/d/1oFe6eDCmFTPIv-bPop5O236RH3YUlKvv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1txw7B_cqaRTV4Mx7q92Rx8OZFW7Jy_O0/view?usp=sharing

 
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 281087