14/12/2023 15:18        

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN LUẬT CĂN CƯỚC

Thực hiện Công văn số 10088/UBND-CA ngày 01/12/2023 của UBND thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện tuyên truyền về dự án Luật Căn cước.

Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn
thành phố đối với việc triển khai thực hiện dự án Luật Căn cước, góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Đề án 06, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang
đề nghị các đơn vị trường học triển khai thực hiện công tác tuyên truyền dự án Luật Căn cước cụ thể như sau:
1. Triển khai tuyên truyền về các quy định mới của dự án Luật Căn cước;việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, những thông tin sai sự thật, các phản ánh trái chiều về dự án Luật Căn cước đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và tiếp tục tuyên truyền, phổ biến để người thân trong gia đình biết, ủng hộ việc triển khai thực hiện các quy định của Luật.
2. Thực hiện đăng tải nội dung tuyên truyền về dự án Luật Căn cước trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN LUẬT CĂN CƯỚC 

/Portals/9/tai-lieu-tuyen-truyen-du-an-luat-cccd.doc

 
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 286691