16/09/2023 09:57        

Nghị quyết - Hướng dẫn thu - Các khoản thu đầu năm 2023-2024

Các khoản thu đầu năm 2023-2024 :  

https://drive.google.com/file/d/1ZS-mpAQUszssVQ9I3eW4C7h4cCxpzkHo/view?usp=sharing

Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND về quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu đối với dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục:

 https://drive.google.com/file/d/1ngtnXeLDmpZ7e2pCUegbUjLw6NPhlAch/view?usp=sharing

Hướng dẫn Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND : 

https://drive.google.com/file/d/1zYvpi7Vuowdzms49F_FgFqmlb2N1TbTK/view?usp=sharing

 

 
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 238203