30/08/2019 10:29        

Phân phối chương trình môn Tin học - Lớp 6->9

Ngày đưa tin: 06/11/2010    

Phân phối chương trình môn Tin học - Lớp 6->9

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCS

MÔN TIN HỌC

(Kèm theo công văn số 10086/BGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2006 của Bộ GD&ĐT)

 

                        Cả năm            : 35 tuần x 2 tiết/tuần     = 70 tiết

                        Học kỳ I           : 18 tuần x 2 tiết/tuần     = 36 tiết

                        Học kỳ II         : 17 tuần x 2 tiết/tuần     = 34 tiết

 

HỌC KỲ 1

CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

 

Tiết- 1, 2                      Bài 1: Thông tin và tin học

Tiết- 3, 4, 5                  Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

                                    Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính

Tiết- 6, 7                      Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

Tiết- 8              Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính

CHƯƠNG II. PHẦN MỀM HỌC TẬP

Tiết-9, 10                     Bài 5: Luyện tập chuột

Tiết- 11, 12                  Bài 6: học gõ mười ngón

Tiết- 13, 14                  Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím

Tiết- 15, 16                  Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời

Tiết- 17                        Kiểm tra (1 tiết)

CHƯƠNG III. HỆ ĐIỀU HÀNH

Tiết- 18, 19                  Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành

Tiết- 20, 21                  Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì

Tiết- 22, 23, 24            Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

                                    Bài 12: Hệ điều hành Windows

Tiết-25, 26                   Bài thực hành 2: Làm quen với Windows XP

Tiết- 27, 28                  Bài tập

Tiết- 29, 30                  Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục

Tiết- 31, 32                  Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin

Tiết- 33                        Kiểm tra thực hành (1 tiết)

Tiết- 34                        Ôn tập

Tiết- 35, 36                  Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

CHƯƠNG IV. SOẠN THẢO VĂN BẢN

Tiết- 37, 38, 39            Bài 13: Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word

                                    Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

Tiết- 40, 41                  Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em

Tiết- 42, 43                  Bài 15 chỉnh sửa văn bản

Tiết 44, 45                   Bài thực hành 6; em tập chỉnh sửa văn bản

Tiết 46, 47, 48             Bài 16: Định dạng văn bản

                                    Bài 17: Định dạng đoạn văn bản

Tiết 49, 50                   Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản

Tiết 51                         Bài tập

Tiết 52                         Kiểm tra (1 tiết)

Tiết 53, 54                   Bài 18: trình bày trang văn bản và in

Tiết 55, 56, 57             Bài 19: Tìm và thay thế

                                    Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa

Tiết- 58, 59                  Bài thực hành 8: Em “viết” báo tường

Tiết- 60, 61                  Trình bày cô đọng bằng bảng

Tiết- 62                        Bài tập

Tiết- 63, 64                  Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em

Tiết- 65, 66                  Bài thực hành tổng hợp: Du lịch 3 miền

Tiết- 67                        Kiểm tra thực hành (1 tiết)

Tiết- 68                        Ôn tập

Tiết- 69, 70                  Kiểm tra học kì II

 

 

PHÂN PHỐI CHƯ­ƠNG TRÌNH LỚP 7 THCS

MÔN TIN HỌC

(Áp dụng từ năm học 2007-2008)

 

 

Cả năm        :  35 tuần x 2 tiết/tuần    = 70 tiết

Học kì I       : 18 tuần x 2 tiết/tuần     = 36 tiết

Học kì II      : 17 tuần x 2 tiết/tuần     = 34 tiết

 

I.   KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH (PPCT) 

 

Nội dung

Thời lượng

Phần 1. Bảng tính điện tử

42 (18, 22, 2)*

Phần 2. Phần mềm học tập

16 (8, 8, 0)

Ôn tập

4

Kiểm tra

8

Cộng

70

Ghi chú: Con số: 42 (18, 22, 2) nghĩa là tổng số 42 tiết, trong đó gồm: 18 tiết lí thuyết, 22 tiết thực hành, 2 tiết bài tập.

 

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

 

HỌC KÌ I

Tiết -

1, 2

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

Tiết -

3, 4

Bài thực hành 1. Làm quen với Excel

Tiết -

5, 6

Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Tiết -

7, 8

Bài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

Tiết -

9, 10, 11, 12

Luyện gõ phím bằng Typing Test

Tiết -

13, 14

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

Tiết -

15, 16

Bài thực hành 3. Bảng điểm của em

Tiết -

17, 18

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Tiết -

19, 20

Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em

Tiết -

21

Bài tập

Tiết -

22

Kiểm tra (1 tiết)

Tiết -

 23, 24, 25, 26

Học địa lí thể giới với Earth Explorer

Tiết -

27, 28

Bài 5. Thao tác với bảng tính

Tiết -

29, 30

Bài thực hành 5. Bố trí lại trang tính của em

Tiết -

31

Bài tập

Tiết -

32

Kiểm tra thực hành (1 tiết)

Tiết -

33, 34

Ôn tập

Tiết -

35, 36

Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

Tiết -

37, 38

Bài 6. Định dạng trang tính

Tiết -

39, 40

Bài thực hành 6. Định dạng trang tính

Tiết -

41, 42

Bài 7. Trình bày và in trang tính

Tiết -

43, 44

Bài thực hành 7. In danh sách lớp em

Tiết -

45, 46

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tiết -

47, 48

Bài thực hành 8. Ai là người học giỏi?

Tiết -

49, 50, 51, 52

Học toán với Toolkit Math

Tiết -

53

Kiểm tra (1 tiết)

Tiết -

54, 55

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Tiết -

56, 57

Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ

Tiết -

58, 59, 60, 61

Học vẽ hình học động với GeoGebra

Tiết -

62, 63, 64, 65

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

Tiết -

66

Kiểm tra thực hành (1 tiết)

Tiết -

67, 68

Ôn tập

Tiết -

69, 70

Kiểm tra  học kì II

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 8

Tiết

Nội dung

1, 2

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính

3, 4

Bài 2. Làm quen với Chương trình và Ngôn ngữ lập trình

5, 6

Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal

7, 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

9, 10

Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán

11, 12

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

13, 14

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

15

Bài tập 1

16

Kiểm tra (1 tiết)

17, 18

 Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out

19, 20, 21, 22

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

23, 24

Bài tập 2

25, 26, 27, 28

Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times

29, 30

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

31, 32

 Bài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện if ... then

33

Kiểm tra thực hành (1 tiết)

34, 35

Ôn tập

36

Kiểm tra học kì I

37, 38

Bài 7. Câu lệnh lặp

39, 40

Bài tập 3

41, 42

Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp for ... do

43, 44, 45, 46, 47, 48

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

49, 50

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

51, 52

Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp while...do

53, 54

Bài tập 4

55

Kiểm tra (1 tiết)

56, 57

Bài 9. Làm việc với dãy số

58

Bài tập 5

59, 60

Bài thực hành 7. Xử lí dãy số trong chương trình

61, 62, 63, 64, 65, 66

Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka

67

Kiểm tra thực hành (1 tiết)

68, 69

Ôn tập

70 Kiểm tra  học kì II

 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯ­ƠNG TRÌNH LỚP 9 THCS

MÔN TIN HỌC

(Áp dụng từ năm học 2009-2010)

 

 

Cả năm : 70 tiết

Học kì I : 36 tiết

Học kì II : 34 tiết

 

I.   KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH (PPCT)

Nội dung

Thời lượng

Chương I. Mạng máy tính và Internet

20 (10, 10)

Chương II.Một số vấn đề xã hội của Tin học

6 (4,2)*

Chương III. Phần mềm trình chiếu

22 (10, 12)

Chương IV. Đa phương tiện

10 (4,6)

Ôn tập

6

Kiểm tra

6

Cộng

70

Ghi chúCon số: 6(4,2) nghĩa là tổng số 6 tiết, trong đó gồm: 4 tiết lí thuyết, 2 tiết thực hành.

 

HỌC KỲ I

CHƯƠNG 1: MÁY TÍNH VÀ MẠNG INTERNET

Tiết – 1, 2

Bài 1: Mạng máy tính và internet

Tiết – 3, 4

Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu internet

Tiết – 5, 6

Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên internet

Tiết – 7, 8

Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập Web

Tiết – 9, 10

Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên internet

Tiết – 11, 12

Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

Tiết – 13, 14

Bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử

Tiết – 15, 16

Bài 5: Tạo trang Web bằng phần mềm Kompozer

Tiết – 17, 18

Bài thực hành 4: Tạo trang Web đơn giản

Tiết – 19, 20

Bài thực hành 4: Tạo trang Web đơn giản

Tiết – 21

Bài tập và Ôn tập

Tiết – 22

Kiểm tra 1 tiết

CHƯƠNG II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA TIN HỌC

Tiết – 23, 24

Bài 6: Bảo vệ thông tin máy tính

Tiết – 25, 26

Bài thực hành 5: Sao lưu dự phòng và quét virus

Tiết – 27, 28

Bài 7: Tin học và xã hội

CHƯƠNG III: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU

Tiết – 29, 30

Bài 8: Phần mềm trình chiếu là gì?

Tiết – 31, 32

Bài 9: Bài trình chiếu

Tiết – 33

Bài tập và Ôn tập

Tiết – 34

Ôn tập

Tiết – 35, 36

Kiểm tra học kỳ I

HỌC KỲ II

Tiết – 37, 38

Bài thực hành 6: Bài trình chiếu đầu tiên của em

Tiết – 39, 40

Bài 10: Màu sắc trên trang chiếu

Tiết – 41, 42

Bài thực hành 7: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu

Tiết – 43, 44

Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Tiết – 45, 46

Bài thực hành 8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh

Tiết – 47

Bài tập và Ôn tập

Tiết – 48

Kiểm tra thực hành (1 tiết)

Tiết – 49, 50

Bài 12: Tạo các hiệu ứng

Tiết – 51, 52

Bài thực hành 9: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động

Tiết – 53, 54

Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

Tiết – 55, 56

Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

CHƯƠNG IV: ĐA PHƯƠNG TIỆN

Tiết – 57, 58

Bài 13: Thông tin đa phương tiện

Tiết – 59, 60

Bài 14: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

Tiết – 61, 62

Bài thực hành 11: Tạo ảnh động đơn giản

Tiết – 63, 64

Bài thực hành 12: Tạo sản phẩm đa phương tiện

Tiết – 65, 66

Bài thực hành 12: Tạo sản phẩm đa phương tiện

Tiết – 67

Ôn tập

Tiết – 68

Bài tập và Ôn tập

Tiết – 69, 70

Kiểm tra học kỳ II

 
Danh mục
Liên kết banner
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1326667
Số người trực tuyến
   Hiện có: 11   Khách