30/08/2019 10:04        

Phân phối chương trình môn Vật lý - Lớp 6 -> 9

Chuyên mục: Phân phối chương trình    
Ngày đưa tin: 13/11/2010    

Phân phối chương trình môn Vật lý - Lớp 6 -> 9

 

 

PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH MÔN VAÄT LÍ 

NĂM HỌC 2011 - 2012

KHỐI 6

Cả năm : 37 tuần (35 tiết)

Học kỳ 1 : 19 tuần (18 tiết)

Học kỳ 2 : 18 tuần (17 tiết)

 

HOÏC KÌ I

Chöông I: Cô hoïc

Tuaàn

Tieát

Noäi dung

1

1

Ño ñoä daøi (Goäp hai baøi)

2

2

Ño theå tích chaát loûng

3

3

Ño theå tích chaát raén  khoâng thaám nöôùc

4

4

Khoái löôïng. Ño khoái löôïng

5

5

Löïc. Hai löïc caân baèng   (KT15’)

6

6

Tìm hieåu keát quaû taùc duïng cuûa löïc

7

7

Troïng löïc. Ñôn vò löïc

8

8

Kieåm tra 1 tieát

9

9

Löïc ñaøn hoài

10

10

Löïc keá. Pheùp ño löïc.Troïng löôïng vaø khoái löôïng

11

11

Khoái löôïng rieâng – Baøi taäp

12

12

Troïng löôïng rieâng – Baøi taäp

13

13

Thöïc haønh: Xaùc ñònh khoái löôïng rieâng cuûa soûi

 (ĐIỂM HỆ SỐ 2)

14

14

Maùy cô ñôn giaûn

15

15

Maët phaúng nghieâng

16

16

Ñoøn baåy

17

17

OÂn taäp HK 1

18

18

Kieåm tra hoïc kì 1

 

HOÏC KÌ II : 18 tuaàn (17 tieát)

Chöông I: Cô hoïc (tiếp theo)

Tuaàn

Tieát

Noäi dung

19

19

Roøng roïc

20

20

OÂn taäp toång keát chöông I: Cô hoïc

Chöông II: Nhieät hoïc

 

21

21

Söï nôû vì nhieät cuûa chaát raén

22

22

Söï nôû vì nhieät cuûa chaát loûng

23

23

Söï nôû vì nhieät cuûa chaát khí

24

24

Moät soá öùng duïng cuûa söï nôû vì nhieät (KT15’)

25

25

Nhieät keá. Nhieät giai

26

26

Thöïc haønh: Ño nhieät ñoä  (ĐIỂM HỆ SỐ2)

27

27

Kieåm tra 1 tieát

28

28

Söï noùng chaûy vaø söï ñoâng ñaëc

29

29

Söï noùng chaûy vaø söï ñoâng ñaëc

30

30

Söï bay hôi vaø söï ngöng tuï

31

31

Söï bay hôi vaø söï ngöng tuï

32

32

Söï soâi

33

33

Söï soâi

34

34

OÂn taäp HKII

35

35

Kieåm tra hoïc kì II

GHI CHUÙ: Qui cheá ñieåm toái thieåu LYÙ 6

 

 

Heä soá 1

Heä soá 2

Heä soá 3

 

KT mieäng

15’

Thöïc haønh

1 tieát

HKì

HKI

1

1

1

1

1

HKII

1

1

1

1

1

 

S Ự THAY Đ ỎI:

+ BÀI ĐO Đ Ộ DÀI (Tiết 1 v à ti ết 2) : d ạy th ành 1 ti ết

+ BÀI KH ỐI LƯỢNG RIÊNG V À TRỌNG LƯỢNG RIÊNG : Tách thành 2 tiết

 

PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH MÔN VAÄT LÍ 

KHỐI  7

Cả năm : 37 tuần (35 tiết)

Học kỳ 1 : 19 tuần (18 tiết)

Học kỳ 2 : 18 tuần (17 tiết)

 

HOÏC KÌ I

 

Chöông I: Quang hoïc

Tuaàn

Tieát

Noäi dung

1

1

Nhaän bieát aùnh saùng-Nguoàn saùng vaø vaät saùng

2

2

Söï truyeàn aùnh saùng

3

3

ÖÙng duïng ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng

4

4

Ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng

5

5

Aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng (KT15’)

6

6

Thöïc haønh : Quan saùt vaø veõ aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng. (dim h s 2)

7

7

Göông caàu loài

8

8

Göông caàu loõm

9

9

OÂn taäp toång keát chöông I : Quang hoïc

10

10

Kieåm tra 1 tiết.

Chöông II : AÂm hoïc

 

11

11

Nguoàn aâm

12

12

Ñoä cao cuûa aâm

13

13

Ñoä to cuûa aâm

14

14

Moâi tröôøng truyeàn aâm

15

15

Phaûn xaï aâm-Tieáng vang

16

16

Choáng oâ nhieãm tieáng oàn

17

17

OÂn taäp Học kỳ I

18

18

Kieåm tra hoïc kì I

 

HOÏC KÌ II

Chöông III: Ñieän hoïc

Tuaàn

Tieát

Noäi dung

19

19

Nhieãm ñieän do coï xaùt

20

20

Hai loaïi ñieän tích

21

21

Doøng ñieän-Nguoàn ñieän

22

22

Chaát daãn ñieän vaø chaát caùch ñieän-Doøng ñieän trong kim loaïi

23

23

Sô ñoà maïch ñieän-Chieàu doøng ñieän (KT15’)

24

24

Taùc duïng nhieät vaø taùc duïng phaùt saùng cuûa doøng ñieän

25

25

Taùc duïng töø, taùc duïng hoùa hoïc vaø taùc duïng sinh lyù cuûa doøng ñieän.

26

26

OÂn taäp

27

27

Kieåm tra 1 tieát

28

28

Cöôøng ñoä doøng ñieän

29

29

Hieäu ñieän theá

30

30

Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu duïng cuï duøng ñieän

31

31

Thöïc haønh : Ño cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá ñoái vôùi ñoaïn maïch noái tieáp. (dim h s 2)

32

32

Thöïc haønh : Ño cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá ñoái vôùi ñoaïn maïch song song.

33

33

An toaøn khi söû duïng ñieän

34

34

OÂn taäp toång keát chöông III : Điện học

35

35

Kieåm tra hoïc kì II

GHI CHUÙ: Qui cheá ñieåm toái thieåu LYÙ 7

 

Heä soá 1

Heä soá 2

Heä soá 3

 

KT mieäng

15’

Thöïc haønh

1 tieát

HKì

HKI

1

1

1

1

1

HKII

1

1

1

1

1

 

PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH MÔN VAÄT LÍ 

KHỐI  8

Cả năm : 37 tuần (35 tiết)

Học kỳ 1 : 19 tuần (18 tiết)

Học kỳ 2 : 18 tuần (17 tiết)

 

HOÏC KÌ I

Chöông I: CÔ HOÏC

Tuaàn

Tieát

Noäi dung

1

1

Chuyeån ñoäng cô hoïc

2

2

Vaän toác

3

3

Chuyeån ñoäng ñeàu – Chuyeån ñoäng khoâng ñeàu

4

4

BAØI TAÄP VEÀ CHUYEÅN ÑOÄNG  (ñeà nghò theâm)

5

5

Bieåu dieãn löïc                                             (Kieåm tra 15’)

6

6

Söï  caân baèng löïc – Quaùn tính

7

7

Löïc ma saùt

8

8

AÙp suaát

9

9

AÙp suaát chaát loûng

10

10

Bình thoâng nhau – Maùy neùn thuyû löïc

11

11

OÂn taäp

12

12

Kieåm tra 1 tieát

13

13

AÙp suaát khí quyeån

14

14

Löïc ñaåy Aùc-si-meùt

15

15

Thöïc haønh: Nghieäm laïi löïc ñaåy Aùc-si-meùt    (ñieåm heä soá 2)

16

16

Söï noåi

17

17

OÂn taäp hoïc kyø I

18

18

Kieåm tra hoïc kyø I

 

HOÏC KÌ II : 18 tuaàn (17 tieát)

Chöông I: CÔ HOÏC  (tiếp theo)

Tuaàn

Tieát

Noäi dung

19

19

Coâng cô hoïc

20

20

Ñònh luaät veà coâng

21

21

Coâng suaát

22

22

Cô naêng: Theá naêng- Ñoäâng naêng

23

23

OÂn taäp toång keát chöông I : Cô hoïc (kieåm tra 15’)

 

Chöông II: NHIEÄT HOÏC

24

24

Caùc chaát ñöôïc caáu taïo nhö theá naøo                        

25

25

Nguyeân töû, phaân töû chuyeån ñoäng hay ñöùng yeân

26

26

Nhieät naêng

27

27

OÂN TAÄP KT 1 TIEÁT (Theâm)

28

28

Kieåm tra 1 tieát

29

29

Daãn nhieät

30

30

Ñoái löu – Böùc xaï nhieät.

31

31

Coâng thöùc tính nhieät löôïng

32

32

Phöông trình caân baèng nhieät                

33

33

TOÅNG KEÁT CHÖÔNG NHIEÄT HOÏC  (kieåm tra 15’)

34

34

OÂn taäp hc kỳ II (Theâm)

35

35

Kieåm tra hoïc kyø II

GHI CHUÙ: Qui cheá ñieåm toái thieåu LYÙ 8

 

 

Heä soá 1

Heä soá 2

Heä soá 3

 

KT mieäng

15’

Thöïc haønh

1 tieát

HKì

HKI

1

1

1

1

1

HKII

1

2

0

1

1

 

+Vì lớp 8 bỏ 4 tiết (Bài Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu- Bài Động cơ nhiệt - Bài Sự bảo toàn năng lượng  và Bài Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng)

+ Trong chương trình đã Bổ sung 1 tiết bài Bình thông nhau

Ba tiết còn lại đề nghị bổ sung :      

-Tiết 4 : BT về chuyển động

- Tiết 27 : Ôn tập trước khi KT 1 tiết

- Tiết 34: Ôn tập HKII

 

PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH MÔN VAÄT LÍ 

KHỐI  9

Cả năm : 37 tuần (70tiết)

Học kỳ 1 : 19 tuần (36 tiết)

Học kỳ 2 : 18 tuần (34 tiết)

 

HOÏC KÌ I : 19 tun (36 tiết)

 

Chöông I: ÑIEÄN HOÏC

Tuaàn

Tieát

Noäi dung

1

1

Söï phuï thuoäc cuûa CÑDÑ vaøo HÑT giöõa hai ñaàu daây

 

2

Ñieän trôû cuûa daây daãn. Ñònh luaät OÂm

2

3

Thöïc haønh : Xaùc ñònh ñieän trôû cuûa daây daãn  (ñieåm h số1)

 

4

Ñoaïn maïch noái tieáp

3

5

Ñoaïn maïch song song

 

6

BAØI TAÄP (Theâm)

4

7

Baøi taäp vaän duïng ñònh luaät OÂm

 

8

Söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo chieàu daøi daây.

5

9

Söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo tieát dieän daây.

 

10

Söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo vaät lieäu laøm daây.

6

11

Bieán trôû – Ñieän trôû duøng trong kyõ thuaät.

 

12

BT vaän duïng ñònh luaät OÂm vaø coâng thöùc tính ñieân trôû cuûa daây daãn (KT15’)

7

13

Coâng suaát ñieän

 

14

Ñieän naêng – Coâng cuûa doøng ñieän

8

15

Baøi taäp veà coâng suaát vaø ñieän naêng söû duïng

 

16

Thöïc haønh: Xaùc ñònh coâng suaát cuûa caùc duïng cuï ñieän   (ñieåm heä soá 2 )

9

17

Ñònh luaät Jun-Lenxô

 

18

Baøi taäp vaän duïng ñònh luaät Jun-Lenxô

10

19

Söû duïng an toaøn vaø tieát kieäm ñieän

 

20

OÂn taäp toång keát chöông I: Ñieän hoïc

11

21

OÂn taäp

 

22

Kieåm tra 1 tieát

 

Chöông II: ÑIEÄN TÖØ HOÏC

12

23

Nam chaâm vónh cöõu

 

24

Taùc dunïg cuûa doøng ñieän – Töø tröôøng

13

25

Töø phoå- Ñöôøng söùc töø

 

26

Töø tröôøng cuûa oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua

14

27

Söï nhieãm töø cuûa saét theùp – Nam chaâm ñieän

 

28

ÖÙng duïng cuûa nam chaâm

15

29

Löïc ñieän töø

 

30

Ñoäng cô ñieân moät chieàu

16

31

Baøi taäp vaän duïng quy taéc naém tay phaûi vaø quy taéc baøn tay traùi(KT15’)

 

32

Hieän töôïng caûm öùng ñieân töø

17

33

Ñieàu kieän xuaát hieän doøng ñieân caûm öùng

 

34

OÂn taäp học kỳ I

18

35

OÂn taäp hc kỳ I (tt) (theâm)

 

36

Kieåm tra hoïc kyø I

 

HOÏC KÌ II : 18 tuaàn (34 tieát)

 

Chöông II: ÑIEÄN TÖØ HOÏC  (tiếp theo)

Tuaàn

Tieát

Noäi dung

19

37

Doøng ñieän xoay chieàu

 

38

Maùy phaùt ñieän xoay chieàu

20

39

Caùc taùc duïng cuûa doøng  ñieän xoay chieàu. Ño CÑDÑ vaø HÑT xoay chieàu

 

40

Truyeàn taûi ñieän naêng ñi xa

21

41

Maùy bieán theá

 

42

OÂn taäp vaø toång keát chöông II : ñieän töø hoïc

 

Chöông III: Quang hoïc

22

43

Hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng

 

44

Thaáu kính hoâi tuï

23

45

AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi thaáu kính hoäi tuï

 

46

BAØI TAÄP (Theâm)

24

47

Thaáu kính phaân kyø

 

48

AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi thaáu kính phaân kyø

25

49

BAØI TAÄP (Theâm) (KT15’)

 

50

Thöïc haønh: Ño tieâu cöï cuûa thaáu kính hoäi tuï  ñieåm heä soá 2)

26

51

Söï taïo aûnh treân phim trong maùy aûnh

 

52

OÂn taäp

27

53

Kieåm tra 1 tieát

 

54

Maét

28

55

Maét caän thò vaø maét laõo

 

56

Kính luùp

29

57

Baøi taäp quang hình hoïc

 

58

Aùnh saùng traéng vaø aùnh saùng maøu (KT15’)

30

59

Söï phaân tích aùnh saùng traéng

 

60

Maøu saéc caùc vaät döôùi aùnh saùng traéng vaø döôùi aùnh saùng maøu

31

61

Caùc taùc duïng cuûa aùnh saùng

 

62

Thöïc haønh: Nhaän bieát aùnh saùng ñôn saéc vaø aùnh saùng khoâng ñôn saéc baèng ñóa CD                     ( ñieåm h số 1))

32

63

OÂn taäp vaø toång keát chöông III : Quang hoïc

Chöông IV: Söï baûo toaøn vaø chuyeån hoaù naêng löôïng

 

 

64

Naêng löôïng vaø söï chuyeån hoaù naêng löôïng

33

65

Ñònh luaät baûo toaøn naêng löôïng

 

66

Naêng suaát toaû nhieät cuûa nhieân lieäu (Dùng SGK 8)

34

67

Ñoäng cô nhieät(Dùng SGK 8)

 

68

OÂN TAÄP (Theâm)

35

69

OÂn taäp

 

70

Kieåm tra hoïc kyø II

 

GHI CHUÙ: Qui cheá ñieåm toái thieåu LYÙ 9

 

Heä soá 1

Heä soá 2

Heä soá 3

 

KT mieäng

15’

TH

Thöïc haønh

1 tieát

HKì

HKI

1

2

1

1

1

1

HKII

1

2

1

1

1

1

 

    

+Vì lớp 9 bỏ 5 tiết (Bài TH Kiểm  nghiệm  Định  luật  Jun-Lenx - Bài TH Chế tạo nam châm vĩnh cữu - Bài TH MPĐ và MBT  - Bài Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ - Bài Sự trộn ánh sáng màu)

+Đề nghị bổ sung :      -1 tiết 35  : Ôn tập HKI  

- Tiết 6 : Bài  tập  về  đoạn  mạch  nối  tiếp  và  song song

-Tiết 46 : BT về thấu kính hội tụ

-Tiết  49 : BT về  Thấu  kính   

- Ti ết 69 : Ôn tập HKII

 
Danh mục
Liên kết banner
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1288016
Số người trực tuyến
   Hiện có: 15   Khách