23/02/2023 13:56        

HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2021-2022 - ĐÃ CÓ BẰNG

Hiện tại nhà trường đã nhận bằng của học sinh TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2021-2022. Nhà trường thông báo để các em được biết đến nhận bằng.

Kính báo