22/02/2023 15:55        

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10. Năm học 2023 - 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt  Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, các trung tâm GDTX - Hướng nghiệp.

Năm học 2023 - 2024 trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

https://drive.google.com/file/d/1wDZvnlG96gNr2OrlIYLH5_NsLulFTkN5/view?usp=sharing