30/01/2023 14:19        

Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 21/12/2022

Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

https://drive.google.com/file/d/1HBXyCRR7qE4cc1LRkpcPSKEoX55jRdOX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zXEgxndQiDJF9CNRS9l3-YdT6xiMipOM/view?usp=sharing